top of page

Privacyverklaring i-Cruit B.V.

Vanaf 25 mei 2018 is de nieuwe Europese privacywet van kracht. Dat betekent dat wij duidelijk en transparant informeren welke informatie wij van u verzamelen, gebruiken en doorgeven aan derden. 

Als u ervoor kiest om ons vrijwillig informatie te verschaffen, zullen wij deze informatie gebruiken in overeenstemming met ons privacy statement.

i-Cruit B.V. is ervan overtuigd dat de persoonlijke gegevens van haar (aspirant) kandidaten, opdrachtgevers, werknemers, gedetacheerde(n) alsook van haar andere relaties en bezoekers van de website van essentieel belang zijn. De persoonsgegevens worden dan ook met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd, conform de eisen die de wet hieraan stelt.

wie zijn wij

i-Cruit B.V. is gevestigd te Oosterbeek, Stationsweg 46, 6861 EJ, verder te noemen i-Cruit. i-Cruit B.V. handelt onder de naam i-Cruit, i-Cruit Animal Care en i-Cruit Zorg.

i-Cruit is verantwoordelijk voor de gegevensverwerkingen. U kunt i-Cruit per brief bereiken op bovenstaand adres, per telefoon op 085-3036747 en per mail op info@i-cruit.nl.

technische informatie en cookies

Over het algemeen kan onze website bezocht worden zonder dat uw persoonsgegevens aan ons worden doorgegeven. Evenals veel andere websites verzamelt deze website wel automatisch bepaalde niet-identificeerbare informatie over u, zoals

 • loginformatie: tijd, duur en frequentie van uw website-bezoek, browsertype, pagina's die u bekijkt, IP adres en welke pagina u bezocht voordat u onze pagina bezocht

 • informatie over uw apparaten: informatie over uw PC of mobiele apparaat dat u gebruikt, hardware type, besturingssysteem en versie daarvan

 • locatiegegevens: elke keer dat u ons bezoekt kunnen we informatie over de locatie van het apparaat verzamelen mits u dat toestaat aan dat apparaat

 • door cookies en andere tracking-technologieen verzamelde informatie: deze technische informatie wordt gebruikt voor het beheer van de website en voor systeembeheer, en om de website en het gebruik ervan te verbeteren. Deze technische gegevens mogen aan derden worden doorgegeven en kunnen permanent worden opgeslagen voor toekomstig gebruik. Deze informatie helpt ons ook om campagnes te beoordelen

 • andere informatie: met het downloaden van papers van onze site geeft u toestemming om op te slaan dat u die informatie heeft gedownload en wanneer

wanneer verzamelen wij uw persoonsgegevens

Wij verzamelen uw gegevens vanaf het moment dat u uw gegevens invult of achterlaat op onze website, u zich per brief, mail of telefoon meldt of wordt aangemeld om gebruik te maken van onze dienstverlening. We kunnen ook gegevens van u verzamelen indien u deze heeft geplaatst op publieke middelen waaruit zou kunnen blijken dat u geïnteresseerd zou zijn in werkgerelateerde dienstverlening. In dat geval zullen we u benaderen of u interesse heeft in onze bemiddelingsdienst. Uw gegevens worden dan verwerkt conform dit privacy statement. Heeft u geen interesse dan kunnen wij relevante gegevens van u verwerken om uw wens niet door ons benaderd te worden, te kunnen honoreren.

waarom verzamelen wij uw persoonsgegevens

Wij verzamelen en verwerken uw gegevens voor de uitvoering van onze dienstverlening, waaronder bemiddeling, detachering, werving selectie en opleiding en training in inbound recruitment.

Meer specifiek, uw persoonsgegevens worden verwerkt om

 • u aanbiedingen te kunnen doen en/of informatie te kunnen verstrekken over de dienstverlening en overige activiteiten en deze beter te kunnen afstemmen op uw wensen en kwaliteiten, dit gebeurt door onze medewerkers en deels geautomatiseerd

 • u te benaderen voor commerciële aanbiedingen, nieuwsbrieven en promotie-acties die voor u interessant kunnen zijn, uitsluitend indien u zich daarvoor heeft aangemeld (opt-in)

 • uw geschiktheid en beschikbaarheid te kunnen beoordelen in verband met bemiddeling naar vast of tijdelijk werk danwel een opdracht, waarbij ook gebruik gemaakt kan worden van testresultaten, referentiechecks, social media (indien dit voor de functie relevant is en bij de vacaturetekst is aangegeven), etc.

 • een werknemers- of personeels-/bemiddelingsrelatie met u aan te gaan en te onderhouden en hiervoor de relevante administratie uit te voeren

 • onze re-integratieverplichtingen na te komen en te voldoen aan (het vanuit de overheid opgelegde doeleinde) om personen met een grote(re) afstand tot de arbeidsmarkt aan het werk te helpen

 • een opdracht bij de opdrachtgever te kunnen vastleggen in een overeenkomst met de opdrachtgever en de overeenkomst met de opdrachtgever te onderhouden en na te komen

 • ten behoeve van onze opdrachtgevers gegevens te verwerken in het kader van een pre-employment screening.

 • voor het bevorderen van uw persoonlijke ontwikkeling en inzetbaarheid, waaronder training, opleiding en testen

 • voor managementdoeleinden

 • voor naleving van wet- en regelgeving

 • u aanbiedingen te kunnen doen en/of informatie te kunnen verstrekken over de dienstverlening en overige activiteiten en deze beter te kunnen afstemmen op uw wensen en kwaliteiten, dit gebeurt door onze medewerkers en deels geautomatiseerd

welke persoonsgegevens verzamelen wij van u

We verwerken de persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor onze dienstverlening; een deel van deze gegevens is verplicht om gebruik te kunnen maken van onze dienstverlening. Aanvullende gegevens kunnen wenselijk zijn om de dienstverlening beter te kunnen afstemmen op uw wensen en kwaliteiten of om te voldoen aan meer specifieke vragen of verplichtingen vanuit opdrachtgevers. U bent zelf verantwoordelijk voor juistheid en relevantie van de gegevens die u verstrekt.

Meer specifiek gaat het om - onder andere - de volgende (documenten met) persoonsgegevens:

Bij door u getoonde interesse voor bemiddeling, detachering, werving selectie, opleiding en/of training:

 • NAW gegevens, e-mail adres en andere contactgegevens

 • geboortegegevens, leeftijd

 • curriculum vitae (CV), informatie over opleiding, stages en werkervaring

 • gegevens over beschikbaarheid en verlof

 • andere gegevens die van belang (kunnen) zijn in het kader van de beoordeling van de geschiktheid van de de kandidaat, bijvoorbeeld referenties en getuigschriften

 • pasfoto en video (introductie) - op vrijwillige basis

Op het moment dat u voor i-Cruit kunt gaan werken/werkt/heeft gewerkt of wordt gedetacheerd/bent gedetacheerd of was gedetacheerd:

 • nationaliteit, BSN-nummer, ID bewijs, werkvergunning

 • overige gegevens die gerelateerd zijn aan de personeels-, salaris- en verzuimregistratie

 • factuurgegevens

Als u een zakelijke relatie van ons bent (u bent opdrachtgever, leverancier, referent of anderszins):

 • naam

 • contactgegevens

 • functie

 • factuurgegevens (indien van toepassing)

met wie kunnen wij uw persoonsgegevens (-aspirant-kandidaten, aspirant-gedetacheerde(n)) delen

i-Cruit kan uw persoonsgegevens doorgeven aan haar opdrachtgevers, payrollers, leveranciers, overheidsinstanties en andere zakelijke relaties. En in alle overige gevallen waarin wij hiertoe kunnen worden verplicht, bijvoorbeeld door een gerechtelijk bevel of een gerechtelijk vonnis.De verstrekking van de persoonsgegevens geschiedt op basis van een gerechtvaardigd belang, wettelijke verplichting en/of ter uitvoering van de overeenkomst in overeenstemming met de doelen zoals genoemd. Dit is binnen de EU, behalve daar waar de kandidaat/opdrachtgever/gedetacheerde een nationaliteit buiten de EU heeft.

Ook kunnen wij geanonimiseerde en geaggregeerde informatie publiceren. Deze informatie is op geen enkele wijze terug te herleiden.  

hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens

De bewaartermijnen die wij hanteren zijn afhankelijk van de toepasselijke wettelijke bewaartermijnen.

- kandidaten: uw bemiddelingsgegevens (CV, werkervaring, opleiding, referentieonderzoek) zijn beschikbaar tot een jaar na het laatste contact, of zo veel langer u aangeeft dat i-Cruit deze mag bewaren. Indien u zich wilt uitschrijven als kandidaat bewaren wij uw gegevens nog 3 maanden na dit verzoek. Na afloop van genoemde termijnen worden uw gegevens definitief verwijderd

- als u bij i-Cruit of via i-Cruit heeft gewerkt: uw persoonsgegevens zijn beschikbaar tot twee jaar na einde van het dienstverband c.q. overeenkomst. Bepaalde persoonsgegevens zijn ten behoeve van bijvoorbeeld claims, audits en fiscale verplichtingen langer beschikbaar voor i-Cruit. 

- persoonsgegevens van zakelijke relaties worden, indien betalingen hebben plaatsgevonden, tot 7 boekjaren na het laatste contact bewaard.

uw rechten

U heeft de volgende rechten:

 • altijd recht op inzage en/of wijzigen van uw gegevens

 • recht op het wissen van uw gegevens, tenzij de wet dit verbiedt

 • recht op bezwaar maken tegen de verwerking van gegevens

 • recht op overdracht van gegevens

 • recht op intrekken toestemming verwerken gegevens

Voor het uitoefenen van deze rechten kunt u een mail sturen naar info@i-cruit.nl of via dit formulier een beroep doen.

U kunt zich ten alle tijde beklagen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (www.autoriteitpersoonsgegevens.nl)

 

i-Cruit doet er alles aan om uw persoonsgegevens optimaal te beveiligen tegen onrechtmatig gebruik door inzet van diverse maatregelen, waaronder administratieve en technische maatregelen.

Indien en voor zover gegevens worden verstrekt aan gegevenbewerkers die namens haar diensten verlenen of opdrachten uitvoeren, is i-Cruit met hen overeengekomen dat zij de persoonsgegevens eveneens optimaal beveiligen.

Is er sprake van een(vermoeden van) een datalek, dan verzoeken wij u dit direct te melden via:

info@i-cruit.nl of via dit formulier.

i-Cruit kan om verschillende redenen veranderingen, aanvullingen of wijzigingen aanbrengen in haar Privacystatement. De meest actuele Privacyverklaring is altijd in te zien op de website van i-Cruit.

Deze versie is gereviseerd in mei 2024.

bottom of page