Algemene voorwaarden trainingen per 1 januari 2020

In deze algemene voorwaarden voor trainingen (“trainingsvoorwaarden”) staan alle rechten en plichten van Pega Professionals. Gedefinieerde termen hebben de betekenis die daaraan is toegekend in deze trainingsvoorwaarden. Deze trainingsvoorwaarden zijn van toepassing op al onze trainingen, cursussen, en informatiebijeenkomsten waarbij wij zorgdragen voor de inhoud en de docent en op alle documenten waarmee je een opleiding afneemt, zoals bijvoorbeeld een purchase order. Wij wijzen hierbij expliciet alle andere voorwaarden, waaronder mede begrepen jouw algemene (inkoop)voorwaarden, expliciet van de hand.

 

Totstandkoming, wijziging en annulering

Je kunt je via onze website aanmelden voor onze opleidingen. Door je aan te melden, bevestig je uitdrukkelijk dat je instemt met onze trainingsvoorwaarden. Pas wanneer wij je aanmelding schriftelijk bevestigen, ontstaat er een overeenkomst. Wij zijn niet gebonden aan toezeggingen van medewerkers of door ons ingeschakelde derden tenzij wij deze schriftelijk hebben bevestigd. Je mag de deelname aan een opleiding altijd schriftelijk annuleren. Voor annulering tot 1 maand voor de eerste opleidingsdag brengen wij geen kosten in rekening. Bij annulering tussen 1 maand en 2 weken voor de eerste opleidingsdag brengen wij 50% van de opleidingsprijs in rekening. Als je annuleert binnen 2 weken voor de eerste opleidingsdag, brengen wij de volledige opleidingsprijs in rekening. Wij mogen een opleiding onderbreken, verplaatsen, en/of annuleren bij onvoorziene omstandigheden, waaronder mede begrepen een tekort of overvloed aan aanmeldingen voor een opleiding of ziekte van onze docent. We zullen je altijd zo spoedig mogelijk informeren over zulke wijzigen. Na deze mededeling heb je 2 weken de tijd om te beslissen of je de opleiding alsnog wilt volgen, of dat je de opleiding kosteloos wilt annuleren. Een annulering moet wel schriftelijk gebeuren.

 

Prijzen en tarieven

Voor al onze opleidingen gelden de tarieven zoals vermeld op onze website www.pegaprofessionals.nl Alle opleidingsprijzen zijn exclusief omzetbelasting en eventuele bijkomende kosten. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, zijn onze opleidingsprijzen inclusief de kosten voor het opleidingsmateriaal, eventueel gebruik van hulpmiddelen, lesruimte, koffie, thee, en eventueel verstrekte lunches in geval van klassikale training. Wij mogen onze opleidingsprijzen ook na het sluiten van een overeenkomst met jou wijzigen als er sprake is van gewijzigde omstandigheden.

 

Facturatie en betaling

Je dient de opleidingsprijs vooraf te betalen. Hiervoor zullen we je een factuur sturen. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, dien je door ons correct gefactureerde bedragen te betalen binnen 14 dagen na ontvangst van de desbetreffende factuur. Als je de verschuldigde bedragen niet betaalt binnen de afgesproken betalingstermijn, mogen wij jouw deelnemer(s) aan de opleiding (ieder een “cursist”) de toegang tot de opleiding weigeren. Het is je niet toegestaan verschuldigde betalingen op te schorten en/of te verrekenen. Als je gefactureerde bedragen niet betaalt binnen de afgesproken betalingstermijn, ben je daarnaast ook wettelijke rente aan ons verschuldigd zonder dat eerst een ingebrekestelling nodig is. Als je na een herhaald verzoek tot betaling nog steeds de verschuldigde bedragen niet betaalt, mogen wij onze vordering uit handen geven waarbij we tevens alle gemaakte kosten (waaronder mede begrepen alle buitengerechtelijke en gerechtelijke incassokosten) op je mogen verhalen. De hoogte van de buitengerechtelijke incassokosten worden berekend als 15% van het totale bedrag met een minimum van EUR 125.

 

Intellectueel eigendom

Alle intellectuele en industriële eigendomsrechten op beschikbaar gestelde apparatuur, programmatuur, opleidingsmaterialen en/of documentatie (gezamenlijk de “opleidingsmaterialen”), zijn en blijven het exclusieve eigendom van ons en onze licentiegevers. Je zal de opleidingsmaterialen niet openbaar maken, kopiëren, of anderszins verveelvoudigen in welke vorm dan ook. Het is niet toegestaan beeld- en/of geluidsopnamen te maken van een opleiding. Het opleidingsmateriaal mag alleen gebruikt worden door de cursist(en).

 

Vertrouwelijkheid

Vertrouwelijke informatie van deelnemers of bedrijven wordt door het bedrijf vertrouwelijk behandeld. Dit geldt voor het instituut, haar medewerkers en de docenten. Vertrouwelijke gegevens worden vastgelegd als dit noodzakelijk is voor de bedrijfsvoering bijvoorbeeld voor de deelnemers registratie en evt. certificering. Vertrouwelijke informatie wordt niet gedeeld met derden tenzij dit wettelijk verplicht is. Niet noodzakelijke gegevens worden niet genoteerd of verwijderd na een verantwoorde periode. Informatie geldt als vertrouwelijk als dat door de deelnemer of door de klant is aangegeven of uit in de informatie blijkt dat dit vertrouwelijk hoort te zijn, dit geldt voor geschreven informatie, mondelinge informatie of informatie voortvloeiende uit observatie of beoordeling. Het instituut heeft een privacy regelement opgesteld en houdt zich hieraan en werknemers en ingehuurde personen zijn hiervan op de hoogte.

 

Contact

We wijzen je erop dat de informatie die je aanlevert via onze website wordt gebruikt in overeenstemming met de voorwaarden van onze privacy policy (www.pegaprofessionals.nl). Als je vragen hebt over met betrekking tot onze privacy policy, laat het ons weten. Onze contactgegevens kun je vinden in onze privacy policy.

 

Overige voorwaarden

Tenzij wij ons schuldig maken aan opzet of grove schuld, zijn wij slechts aansprakelijk voor schade die direct voortvloeit uit een handelen of nalaten in strijd met de overeenkomst tussen jou en ons en tot maximaal de relevante opleidingsprijs. Wij zijn niet aansprakelijk voor schade die ontstaat omdat wij gedwongen zijn een opleiding te onderbreken, verplaatsen, en/of annuleren. Wij zijn nooit aansprakelijk voor andere soorten schade, waaronder mede begrepen gevolgschade, indirecte schade, en schade ontstaan als gevolg van verminkingen, vertragingen, onduidelijkheden, en/of andere gebreken in de communicatie tussen jou en ons. Op alle overeenkomsten tussen jou en ons is uitsluitend Nederland recht van toepassing. Eventuele geschillen zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Arnhem.

 

Pega Professionals is onderdeel van i-Cruit B.V

Stationsweg 46 • 6861 EJ OOSTERBEEK • T: 085 – 303 6747www.pegaprofessionals.nl

info@pegaprofessionals.nl • BTW NL 817844430B01 • KvK 09170012 • IBAN NL32 RABO 01295611 18

 

Wil je ze liever downloaden? Klik dan hier!